Powołanie spółki

W dniu 24 maja 2011r. Rada Miasta Milanówka podjęła uchwałę Nr 45/VII/11
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, powołanej w celu realizacji zadań własnych.

 

Gmina Milanówek ma obowiązek zapewnienia realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).

 

Zgodnie z wymienioną ustawą, usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone są w formie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Sygnalizowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim zamiar wycofania się z początkiem stycznia 2012 roku ze świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Milanówka postawił nowe zadanie przed władzami samorządowymi.

 

Pod względem ekonomicznym i społecznym najefektywniejszym rozwiązaniem było powierzenie realizacji zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków gminnej spółce komunalnej, w której 100% udziałów należy do Gminy Milanówek. Takie rozwiązanie jest także spójne z realizowanym projektem unijnym  „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.

 

Akt notarialny Umowy Spółki został sporządzony 21 lipca 2011r. Na jego podstawie zostało utworzone „Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o.o.”

 

Dnia 16.01.2012 decyzją Sadu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie ,        XIV Wydział Gospodarczy Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji             Sp. z o.o.  zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 000407126

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4, adres e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie mpwik‑milanowek.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zaakceptuj RODO aby korzystać ze strony
akceptuje
nie akceptuje