Ceny wody i ścieków

                                           OGŁOSZENIE O ZNIESIENIU DOPŁAT Z BUDRZETU MIASTA MILANÓWKA

Informujemy, iż na mocy Uchwały Nr 20/III/18  Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 r .
od dnia 1 . 03 . 2019 r . zniesiono dopłaty z budżetu Miasta Milanówk a a do 1m3 odprowadzonych ścieków dla I grupy taryfowej .

Łączna opłata za 1m 3  dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych
w budynkach j ednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomier zy będzie wynosi
 od dnia 1 marca 2019 r . :

01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. -  15,07 zł brutto

01.09.2019 r. – 31.08.2020 r. -  15,35 zł brutto

01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. -  15,41 zł brutto

 

OGŁOSZENIE O NOWYCH TARYFACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 r.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata.

Skrócenie obowiązywania poprzedniej taryfy wprowadzonej w dniu 1 października 2017 r.  związane jest z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180).

Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 września 2018 r.

GRUPY TARYFOWE:

I Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych  i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy.

II - Organizacje użyteczności publicznej, w tym: ośrodki szkolne  i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.;  Odbiorcy usług na inne cele publiczne;  Odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie posesji;  Pozostali odbiorcy usług bez odczytu wodomierzy – rozliczenia ryczałtowe (dotyczy odprowadzania ścieków)

Łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy będzie wynosić:

1.09.2018 - 31.08.2019 - 12,98 zł brutto
1.09.2019 - 31.08.2020 - 13,26 zł brutto
1.09.2020 - 31.08.2021 - 13,33 zł brutto

********************************************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE O NOWYCH TARYFACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o.działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139) oraz Uchwały Nr 321/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. ogłasza, nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać
od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. :

 

TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY

TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Na mocy Uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 321/XXXVII/17 z dnia 31sieprnia ustalono dopłatę
z budżetu Miasta Milanówka do 1m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej I w wysokości 2,08 zł brutto.

 

Łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków
dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
z odczytem wodomierzy (grupa I)
od dnia 1.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. wynosi 10,33 zł brutto

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr 184/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016 r.
- ogłasza przedłużenie obowiązywania taryf do dnia 30.09.2017r.

 

TARYFA

         
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139) ogłasza:
               
 Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   
na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2017 r.  
  Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto Opłata abonamentowa    
  zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc    
  GRUPA I     3,23 3,49 -    
  Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych;    
  GRUPA II   3,23 3,49 -    
  Organizacje użyteczności publicznej (w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.)    
  GRUPA III          3,23 3,49 -    
  Odbiorcy usług na inne cele publiczne aniżeli wymienione w grupie II oraz odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci wodociągowej    
               
 Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków   
na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2017 r.  
  Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto Opłata abonamentowa  
  zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc  
  GRUPA I     Bez dopłaty Z dopłatą Bez dopłatą Z dopłatą -  
  Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy; 7,91 5,98 8,54 6,46  
   
  GRUPA II   7,91 8,54 -  
  Organizacje użyteczności publicznej (w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.)  
  GRUPA III          7,91 8,54 -  
  Odbiorcy usług na inne cele publiczne aniżeli wymienione w grupie 2 oraz odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej  
  GRUPA IV  7,91 8,54 -  
  Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych bez odczytu wodomierzy (rozliczane według ryczałtu)  
               
Na mocy Uchwały Rady Miasta Milanówka nr 207/XXV/16 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 73/XII/15 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wysokość dopłaty do 1m3 ścieków dla grupy taryfowej I "Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy", pozostaje niezmieniona do dnia 30.09.2017 r. i wynosi  1,93 zł/1m3 + 0,15 podatek od towarów i usług (VAT), łącznie w wysokości 2,08 zł/m3
               

 

 

O G Ł O S Z E N I E
 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr 11/XXX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 grudnia 2014 r. , ogłasza przedłużenie obowiązywania taryf do dnia 30.09.2015r.

 

 Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.10.2014r. – 30.09.2015r.

 

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Opłata abonamentowa

zł/m3

zł/m3

zł/odb./mc

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych;

3,23

3,49

-

Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, w tym: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

3,23

3,49

-

Organizacje użyteczności publicznej , w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.

3,42

3,69

-

Odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w tym odprowadzający:

1)      Ścieki komunalne lub

2)      Ścieki przemysłowe.

4,37

4,72

-

Odbiorcy wody (przeznaczonej do picia) bezpowrotnie zużytej, w tym:  woda do podlewania ogrodów.

5,27

5,69

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.10.2014r. – 31.03.2015r.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Opłata abonamentowa

Bez dopłaty

Z dopłatą

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/odb./mc

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych

7,79

8,41

6,46

-

Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, w tym: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

7,79

8,41

6,46

-

Organizacje użyteczności publicznej ,w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.

8,95

9,67

-

Odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w tym odprowadzający:

1)         Ścieki komunalne lub

2)         Ścieki przemysłowe.

9,80

10,58

 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sebastian Budziszewski  -  Prezes Zarządu

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4, adres e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie mpwik‑milanowek.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zaakceptuj RODO aby korzystać ze strony
akceptuje
nie akceptuje