ikona_pdfINSTRUKCJA POSTĘPOWANIA – PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/ LUB KANALIZACYJNEJ dla zadań realizowanych na podstawie warunków technicznych wydanych po 19.09.2020 r.:

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA – PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/ LUB KANALIZACYJNEJ

dla zadań realizowanych na podstawie warunków technicznych wydanych po 19.09.2020 r.:

Krok 1 – Inwestor składa w MPWiK Sp. z o. o. w Milanówku Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Niezbędnymi załącznikami do wniosku o określenie warunków technicznych są:

-> plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym przez Inwestora przebiegiem trasy przyłącza/-y. Zaleca się przedstawienie trasy na mapie zasadniczej (kopii) w skali 1: 500 pobranej ze stanu archiwalnego w skali obejmującej zakresem rejon planowanej inwestycji.
(Mapę można nabyć w Składnicy Map – Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48A, bądź wydrukować z geoportalu, ważne by zaznaczyć funkcję 'mapa zasadnicza'. Można również skorzystać z Milanowskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tej wersji natomiast, należy w zakładce 'Powiat Grodziski' zaznaczyć opcję 'Uzbrojenie terenu').

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:

21 – dni od daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenia do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Krok 2 – Inwestor sporządza Plan Sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - uwzględniając warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne upoważniające podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem. Uzyskanie „Planu Sytuacyjnego” jest obowiązkiem Inwestora. Zaleca się, aby plan sytuacyjny zawierał: długość, średnicę i materiał przewodu, projektowane uzbrojenie, numerację węzłów lub urządzeń, granice nieruchomości z numerami ewidencyjnymi działek, czytelną legendę oraz istotne domiary.

„Plan Sytuacyjny” należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej (mapie do celów projektowych) zachowując jego maksymalną czytelność. Załącznikami do Planu Sytuacyjnego mogą być:

-> profile podłużne zawierające: rzędne osi lub dna, zagłębienie, spadki i długości, średnicę i materiał przewodu, naniesione występujące kolizje oraz projektowane uzbrojenie, załamania trasy oraz w przypadku przyłącza wody miejsce lokalizacji wodomierza,
-> niezbędne decyzje, zgody i uzgodnienia,
-> opis techniczny zaproponowanych rozwiązań wraz z niezbędnymi obliczeniami,
-> kopia uprawnień budowlanych projektanta i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej izby Inżynierów,
-> oświadczenie o posiadanym prawie o dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wskazane jest sporządzenie „Planu Sytuacyjnego” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Krok 3 – Inwestor składa do MPWiK Sp. z o. o. w Milanówku Wniosek o dokonanie odbioru technicznego w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terminie 21 dni przed rozpoczęciem robót, a także Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody bądź/i na odprowadzenie ścieków. Niezbędnym załącznikiem do wniosku do zawarcia umowy jest tytuł prawny do korzystania z nieruchomości ( np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu/ dzierżawy itp.) – do wglądu.

Dodatkowo wraz z wymienionymi powyżej wnioskami Inwestor może przedłożyć przed odbiorem technicznym sporządzony „Plan Sytuacyjny”. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w ciągu 14 dni sprawdza zgodność „Planu Sytuacyjnego” z Warunkami Technicznymi. W przypadku zaistniałych niezgodności informuje o nich Inwestora.

Krok 4 – Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. sporządza umowę na dostawę wody bądź/i na odprowadzenie ścieków oraz informuje klienta o konieczności jej podpisania przed planowanym odbiorem.

Krok 5 – Inwestor wybiera Wykonawcę, bądź buduje we własnym zakresie przyłącze do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na podstawie Warunków Technicznych przyłączenia do sieci i „Planu Sytuacyjnego”.

Krok 6 – MPWiK Sp. z o. o. w Milanówku dokonuje odbioru technicznego wybudowanych obiektów na otwartym wykopie w obecności Inwestora, Wykonawcy i osoby kierującej robotami oraz sporządza Częściowy Protokół Odbioru Technicznego. Po wykonaniu zasypki, montażu włazu kanalizacyjnego lub/i skrzynki do zasuw wodociągowych doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego MPWiK Sp. z o. o. dokonuje końcowego odbioru technicznego.

Inwestor w terminie do 21 dni od odbioru technicznego końcowego dostarcza:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów,

b) badanie bakteriologiczne wody.

Krok 7 – Po złożeniu do MPWiK Sp. z o. o. dokumentów wymienionych w kroku. 6 lit. a, b uczestnicy procesu budowlanego otrzymują następujące dokumenty:

Inwestor -> Protokół Końcowy Odbioru Technicznego oraz Umowę Na Dostarczenie Wody bądź/i Odprowadzenie Ścieków,

Kierownik budowy - >Protokół Końcowy Odbioru Technicznego,

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. -> Protokół Końcowy Odbioru Technicznego oraz Umowę Na Dostarczenie Wody bądź/ i Odprowadzanie Ścieków. Na egzemplarzu Protokołu Końcowego Inwestor potwierdza odbiór ww. dokumentu.