Rozwiązanie umowy

W celu rozwiązania umowy należy zgłosić się do Biura MPWiK Sp. z o.o. Milanówek i złożyć wniosek o rozwiązanie umowy.

Wniosek można również otrzymać w biurze obsługi klienta MPWiK.

 

Należy pamiętać iż zgodnie z § 12 2. Umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzenie ścieków umowa może być rozwiązana:

a.   przez Odbiorcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,

b.   niezwłocznie, za porozumieniem stron.