UMOWY

Podpisanie nowej umowy/zmiana Odbiorcy usług:

 Uwaga! Nowe wzory wniosków dotyczące umów obowiązują od 24 czerwca 2022 r.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - GOSPODARSTWA DOMOWE

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - POZOSTALI ODBIORCY

 

Wymagane Oświadczenia:

 W przypadku umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz w przypadku umowy na odprowadzanie ścieków gdy umowa na dostawę wody jest już zawarta

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZA KAN - GOSPODARSTWA DOMOWE 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZA KAN - POZOSTALI ODBIORCY 

Oświadczenie o trwałym rozłaczeniu  własnego ujęcia wody od ujęcia wody z wodociagu miejskiego 

 

 

Rozwiązanie umowy:

 

 WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY

OŚWIADCZENIE O STANIE ODCZYTU WODOMIERZY(zmiana Odbiorcy usług)

Zmiana danych:

 Wniosek o zmianę danych

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

Wniosek o zwrot nadpłaty

 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty

 ZGODA_E-FAKTURY

 ZMIANA_E-MAIL_E-FAKTURY

REZYGNACJA_E-FAKTURY

 

DZIAŁ TECHNICZNY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci

Wniosek wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

 Wniosek o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego

 Wniosek o dokonanie technicznego odbioru w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza

Wniosek o zawarcie umowy na budowę przyłącza

Wniosek o wydanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza

Zlecenie Wykonania Usługi

 

ODBIÓR BUDYNKU

 ZAŚWIADCZENIE O PODŁĄCZENIU POSESJI DO BUDNYKU