Procedura montażu podlicznika wygląda następująco:

Odbiorca na własny koszt i we własnym zakresie wykonuje prace związane z budową podejścia pod wodomierz ogrodowy.
Odbiorca może we własnym zakresie zakupić i zamontować wodomierz zgodnie z wytycznymi, tj. wodomierz należy zamontować za wodomierzem głównym, instalacja musi być widoczna, nie może być zabudowana np. w ścianie. Wodomierz musi być nowy, rok produkcji powinien być z 2023 lub 2022 r.

Po zamontowaniu podlicznika we własnym zakresie należy zgłosić ten fakt w celu umówienia wizyty i zaplombowania wodomierza.
Przy plombowaniu zostanie sporządzony protokół na podstawie którego zostanie wystawiona faktura.
Plombowanie podlicznika wynosi 54,00zł brutto.

Odbiorca może również zlecić Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji montaż podlicznika na przygotowanym podejściu wodomierzowym. Przy montażu wodomierza zostanie sporządzony protokół na podstawie którego zostanie wystawiona faktura. Cena montażu wodomierza z plombowaniem wynosi 216,00zł brutto.

Należy również pamiętać że za utrzymanie w dobrym stanie technicznym  i legalizację podlicznika odpowiada Odbiorca.