Nieskategoryzowane

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada Gmina Milanówek reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Milanówka.

Zarząd Spółki: Prezes Zarządu -

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pan Sebastian Budziszewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Pan Jakub Mazurkiewicz

Członek Rady Nadzorczej: Pani Kinga Maciejewska

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2021

 

 

Nazwa podmiotu: Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 25 luty 2021 r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności -  Beata Klimiuk

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               Zatwierdzam:

                                                                                                   / - /

 

                                                                                              Piotr Ambroziak                                                                                       

                                                                                              Prezes Zarządu

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA ROK 2021

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.  

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności.

Koordynator ds. dostępności

Zamieszczenie informacji na stronie www.mpwik-milanowek.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu Koordynatora ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi.

25.02.2021 r.

2.  

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu i podanie do publicznej wiadomości na stronie www.mpwik-milanowek.pl oraz BIP.

26.02.2021 r.

3.  

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator ds. dostępności we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miasta Milanówka (jako właściciela budynku siedziby MPWiK Sp. z o.o.)

Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym i komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy.

10.03.2021 r.

4.  

Dostosowanie strony internetowej MPWiK Sp. z o.o. do standardów  dostępności cyfrowej oraz prowadzenie witryny zgodnie ze standardami.

Koordynator ds. dostępności we współpracy z Administratorem strony internetowej

Opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej wraz z dostosowaniem do standardów dostępności. Zamieszczenie na stronie materiałów opracowanych pod kątem dostępności cyfrowej WCAG 2.1.

15.03.2021 r.

5.  

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

Koordynator ds. dostępności

Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy.

15.03.2021 r.

6.  

Wdrożenie usprawnień sensorycznych w siedzibie MPWiK Sp. z o.o.

Koordynator ds. dostępności

Montaż dzwonka przy drzwiach wejściowych, wzywającego pracownika do pomocy osobie niepełnosprawnej, montaż kontrastowych taśm na drzwiach wejściowych, przygotowanie tablic informacyjnych w brajlu, przygotowanie tablic wizualnych z rozmieszczeniem pomieszczeń w siedzibie, montaż pętli indukcyjnej w Biurze Obsługi Klienta.

30.03.2021 r.

7.  

Przygotowanie pracowników do obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Koordynator ds. dostępności

Zorganizowanie dla pracowników Biura Obsługi Klienta szkolenia, którego celem będzie poprawa jakości obsługi Klienta, rozwój umiejętności komunikacji i reagowania w różnych sytuacjach w kontaktach z Klientem z niepełnosprawnością, a także uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności.

30.03.2021 r.

8.  

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

1) architektonicznej

2) cyfrowej

3) informacyjno-komunikacyjnej.

Koordynator ds. dostępności

Możliwość stałego kontaktu z Koordynatorem ds. dostępności – bezpośrednio w biurze MPWiK Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem e-mail i połączenia telefonicznego.

Realizacja przez cały okres działania Koordynatora ds. dostępności

9.  

Sporządzenie raportu o stanie dostępności zgodnie z art. 11 ustawy

Koordynator ds. dostępności

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Prezesa MPWiK Sp. z o.o., następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP.

31.03.2021r.

10.  

Monitorowanie działalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności

Przekazywanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Realizacja przez cały okres działania Koordynatora ds. dostępności

 

 

                                                                               

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych znajduje się w załącznikach.