Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Inwestycja w infrastrukturę  do produkcji energii  ze źródeł odnawialnych (OZE) przez Milanowskie Przedsiębiorstwo   Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z udziałem prosumentów Projekt nr RPMA.04.01.00-14-6937/16”

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. podpisała w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych umowę na realizację Projektu pn.” Inwestycja w infrastrukturę  do produkcji energii  ze źródeł odnawialnych (OZE) przez Milanowskie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z udziałem prosumentów”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Dział 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem jest zakup infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wybudowanie  instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody SUW Kościuszki w Milanówku, montażu 21  instalacji fotowoltaicznych  u prosumentów i montaż 2 pomp ciepła na Stacji Uzdatniania Wody SUW Kościuszki i SUW Długa w Milanówku.

Wartość umowy ogółem: 1 496 002,21 złotych, wydatki kwalifikowane: 1 206 261,96 złotych, dofinansowanie stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych, tj.: 965 009,56 złotych.