Gmina Milanówek jest zaopatrywana w wodę jednocześnie (bez wydzielenia stref) z czterech stacji uzdatniania wody: SUW Długa, SUW Kościuszki; SUW Zachodnia i SUW Na Skraju.
Wszystkie stacje posiadają ujęcia podziemne.
Należy zaznaczyć, iż 45% wody w sieci wodociągowej pochodzi z SUW Zachodnia, natomiast ponad 30% produkuje SUW Długa.

Stacja uzdatniania wody - SUW Długa, ul Długa 18
Zaopatrywana jest w wodę z ujęcia Długa.
W skład ujęcia wchodzą dwie studnie głębinowe (nr 1 i nr 2) pracujące naprzemiennie.
Obie studnie (nr 1 i nr 2) zostały odwiercone pod koniec lat 80-tych XX wieku.
Ujmują ono wodę z utworów oligoceńskich.
Głębokość studni:
nr 1 wynosi 238,5 m;
nr 2 wynosi 237,7 m.

Stacja uzdatniania wody SUW Kościuszki, ul. Kościuszki 114a
Zaopatrywana jest w wodę z ujęcia Kościuszki.
W skład ujęcia wchodzą dwie studnie głębinowe (nr 2 i nr 2A) pracujące naprzemiennie.
Obie studnie (nr 2 i nr 2A) zostały odwiercone na przełomie 1967 i 1968 roku.
Ujmują ono wodę z utworów oligoceńskich.
Głębokość studni:
nr 2 wynosi 226,2 m;
nr 2A wynosi 234 m.

Stacja uzdatniania wody SUW Zachodnia, ul Zachodnia 19
Zaopatrywana jest w wodę z ujęcia Zachodnia.
W skład ujęcia wchodzą trzy studnie - nr 1, nr 2, nr 3, ujmujące wody z poziomu czwartorzędowego. Otwór nr 1 został odwiercony w lipcu 1975 roku na potrzeby rozwijającego się osiedla mieszkaniowego. Otwór nr 2 został odwiercony w 1979 roku i miał pełnić funkcje studni awaryjnej. W 2016 roku odwiercono otwór nr 3. Otwór nr 3 pełni funkcję studni podstawowej, natomiast otwory nr 1 i nr 2 pełnią funkcję otworów uzupełniających i awaryjnych, czyli studnia nr 3 pracuje równolegle ze studnią nr 1 lub 2.
Głębokość studni:
Nr 1 wynosi 45 m
Nr 2 wynosi 45 m
Nr 3 wynosi 46 m

Stacja uzdatniania wody SUW Na Skraju, ul. Na Skraju 2a
Zaopatrywana jest w wodę z ujęcia Dębowa
Ujęcie składa się z dwóch studni nr 2 i 3, które znajdują się przy ulicy Dębowej.
Studnia nr 2 została odwiercona 1983 r., a studnia nr 3 2013 r. Obie studnie pracują naprzemiennie.
Głębokość studni:
Nr 2 wynosi 73 m
Nr 3 wynosi 80,5 m

Woda ujęta z ujęć głębinowych jest poddawana procesowi uzdatnienie, tj. procesowi polegającemu na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego rozporządzeniem Ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przypadku ujęć wody dla gminy Milanówek są to procesy odżelaziania, czyli usuwania z wody nadmiernej ilości żelaza i odmanganiania, czyli usuwania manganu. Oprócz powyższych procesów woda ujmowana z ujęcia Dębowa jest poddawana procesowi odwróconej osmozy, w którym usuwane są siarczany. Woda podawana ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej jest poddana ciągłej kontroli pod względem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym. Ponadto woda podawana odbiorcom, czyli mieszkańcom jest objęta monitoringiem kontrolnym zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Monitoring kontrolny polega na poborze wody z sieci wodociągowej u odbiorcy w celu przeprowadzenia badań wody. Uzyskane wyniki badań wody są przekazywane do Sanepidu Ponadto po każdej awarii wodociągowej zakład wodociągów bada wodę w celu sprawdzenia, czy w wyniku prac nie uległa ona skażeniu mikrobiologicznemu.
Woda w sieci wodociągowej jest pod stałym monitoringiem, spełnia ona wszelkie warunki przydatności do spożycia.

Mieszkańcy Milanówka, którzy nie mają dostępu do sieci wodociągowej mogą korzystać ze zdrojów ulicznych/zastępczych punktów poboru wody. Woda pochodząca ze zdrojów ulicznych jest wodą wodociągową tj. systematycznie poddawaną badaniom i odpowiada ona wszelkim restrykcjom wody dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Zdroje znajdują się w 6 lokalizacjach, które zaznaczone są na mapie

Zdroje.png